که باید از اول دبیرستان تا سال سوم دبیرستان پاس کنند تا بتواند دیپلم بگیریند 96 واحد درسی میباشد که به شرح 31 واحد دروس عمومی سال اول و 23 واحد دروس عمومی سال دوم دبیرستان که جمعا 54 واحد عمومی به عنوان دروس عمومی میباشد و همزمان  ( 42 واحد گرافیک رایانه یا 32 واحد گردشگری یا 48 واحد مدیریت خانواده  <مختص بانوان > ) میتوانید تحصیلات خود را تکمیل کنید و مدرک دیپلم رسمی و تحصیلی خود را در یکی از شاخه های بالا در آموزشگاه بگذرانید و دریافت کنید و بتوانید به آسانی در هر دانشگاهی که تمایل دارید هم در داخل کشور هم در خارج از کشور ادامه تحصیل داده و به آرزوهای خود برسید