شرایط ورود به رشته ریاضی دبیرستان
مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس‌های ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از ۴۲ نباشد.
نمره درس ریاضی و علوم تجربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب ۳ محاسبه می‌شود.
مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل ۲۵۲ باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل ۱۴ باشد.

رشته ریاضی و فیزیک با چه مشاغلی در ارتباط است؟
نام رشته ریاضی و فیزیک با رشته فنی و مهندسی دانشگاه‌ها عجین شده است بنابراین اکثر مشاغل فنی و مهندسی، از طریق تحصیل در رشته‌ی ریاضی و فیزیک قابل دسترسی خواهند بود رشته‌های دانشگاهی ریاضی فیزیک بسیار متنوع است.

اختصاصی
فیزیک ۲ و ۳، شیمی ۲ و ۳ ریـاضی ۲ هندسه ۱ و ۲، جبر و احتمال، حسابان، مبانی کامپیوتر، آمار و مدلسازی

زیر گروه ۱
مهندسی صنایع (تمام گرایش‌ها) – مهندسی عمران (تمام گرایش‌ها)
مهندسی برق (تمام گرایش‌ها) – د بیر فنی برق (تمام گرایش‌ها) – مهندسی د ریا (تمام گرایش‌ها) – مهندسی رباتیک
مهندسی فناوری اطلاعات (IT) – مهندسی مکانیک (تمام گرایش‌ها) - دبیر فنی مکانیک (تمام گرایش‌ها)
مهندسی نساجی (تمام گرایش‌ها) – مهندسی هوا و فضا – مهندسی نگهد اری هواپیما
کاردانی معماری – کاردانی معماری سنتی – ریاضی (تمام گرایش‌ها) – د بیری ریاضی فیزیک – د بیری فیزیک – آمار، کاردانی آمار
کاردانی علمی کاربرد‌ی نرم افزار کامپیوتر – کاردانی علمی کاربرد‌ی سخت افزار کامپیوتر – کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)
علوم اقتصاد‌ی (گرایش اقتصاد نظری- اقتصاد صنعتی- اقتصاد پول و بانکداری) – تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی
مهندسی عمران روستایی – مهندسی د ریایی – کارد ان فنی الکترونیک صد ا و سیما – کاردانی دریا‌نورد‌ی
مهندسی علمی کاربرد‌ی مکانیک و برق و عمران (تمام گرایش‌ها) – تعمیر و نگهداری هواپیما
کارد ان فنی مکانیک (تأسیسات) – تکنولوژی آبیاری کارد ان فنی نساجی (تمام گرایش‌ها)
مهندسی حمل و نقل ریلی – مهنسی خط و سازه‌های ریلی – مهندسی ماشین‌های ریلی
کارشناسی حسابد اری (تمام گرایش‌ها) – مد یریت و کمیسر د ریایی، مد یریت و بازرگانی دریایی
علوم کامپیوتر – الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمام گرایش‌ها) – معارف اسلامی و اقتصاد
معارف اسلامی و علوم سیاسی – معارف اسلامی و م یریت (تمام گرایش‌ها) – ادبیات و زبان عربی
معارف اسلامی و الهیات (گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام) – شهرسازی
کارشناسی خبرنگاری (گرایش اقتصاد‌ی و علوم استراتژیکی) – علوم پایه نظامی
الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)
کارشناسی مد یریت امور بانکی – مد یریت بیمه – مد یریت فرهنگی و هنری، امور گمرکی
کاردانی امور بیمه – کاردانی مدیریت بازرگانی – روابط سیاسی – علوم سیاسی – فلسفه
علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی) – کارد ان فنی برق الکترونیک د ریایی – کارد ان فنی برق مخابرات دریایی
اقتصاد صنعتی – امور د فتری – تربیت مربی عقید تی و سیاسی – کارشناسی تولید سیما
حقوق – مهندسی فرماند هی و کنترل هوایی (تمام گرایش‌ها) – معلم فنی برق – تربیت د بیر فنی عمران
مهندسی هوانورد‌ی (ناوبری هوایی) – کاردانی تکنولوژی هسته‌ای – دکترای پیوسته ریاضی
علوم و فنون هوانورد‌ی – خلبانی هلیکوپتری – مهندسی نگهد اری – مهندسی سیستم -مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی
ناوبری و فرماند هی کشتی – اطلاعات نظامی – تفنگد اری د ریایی – علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید
کتابد اری – فقه و حقوق حنفی – فقه و حقوق امامی – فقه و حقوق شافعی – روانشناسی (گرایش صنعتی و سازمانی)
خدمات مسافرتی و جهانگرد‌ی – کارشناسی خبرنگاری – کاردانی اویونیک هواپیما
کاردانی کامپیوتر (سخت افزار) – آباد انی و توسعه روستاها- کاردانی علمی و کاربرد‌ی پست
علمی کاربرد‌ی مهندسی مخابرات (تمام گرایش‌ها) – مهندسی کشاورزی (تمام گرایش‌ها)
دکترای پیوسته فیزیک – د کترای پیوسته بیوتکنولوژی- کاردانی امور گمرکی، – کاردانی حسابد اری (تمام گرایش‌ها)
هوانورد‌ی (تمام گرایش‌ها) – مراقبت پرواز، مهندسی معماری- معلم فنی مکانیک (تمام گرایش‌ها)
کاردان فنی کشتی – کارد ان فنی حفاری – معلم فنی معماری – مهندسی پزشکی (تمام گرایش‌ها)
کاردانی تسلیحات – کاردانی تکنیک خود رو‌های نظامی – کارشناسی مد یریت (تمام گرایش‌ها)
معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایش‌ها) - اطلاعات و ضد اطلاعات – علوم حد یث (تمام گرایش‌ها)
دبیری تربیت بد نی و علوم ورزشی – تربیت بد نی و علوم ورزشی – علوم اسلامی – اقتصاد حمل و نقل
الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث – کاردانی امور بانکی – مدد کاری اجتماعی
دبیر فنی عمران (تمام گرایش‌ها) – مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش‌ها) - مهندسی مواد (تمام گرایشها) 

زیر گروه ۲
مهندسی پلیمر (تمام گرایش‌ها) - مهندسی شیمی (تمام گرایش‌ها) – مهندسی معدن (تمام گرایش‌ها)
کاردان فنی مواد (تمام گرایش‌ها) – کاربرد‌ی طراحی و مهندسی پتروشیمی – کاربرد‌ی و مهندسی عملیات و صنایع پتروشیمی
کاربرد‌ی طراحی و مهندسی پلیمر – کاربرد‌ی مهندسی ایمنی و حفاظت – کاربرد‌ی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
مهندسی نفت (تمام گرایش‌ها) – مهندسی اکتشاف نفت – شیمی (تمام گرایش‌ها

زیر گروه ۳
کاردانی فنی برق (تمام گرایش‌ها) – کارد ان فنی شیمی (تمام گرایش‌ها) – معلم فنی صنایع شیمیایی – کارد ان فنی صنایع غذایی
کاردانی ایمنی صنعتی – معلم فنی صنایع چوب – کارد ان فنی عمران (تمام گرایش‌ها) – کارد ان فنی معدن (استخراج معادن ذغال سنگ)
کاردانی فنی مکانیک (تمام گرایش‌ها به جز گرایش تاسیسات) – الکترونیک هواپیمایی – مخابرات هواپیمایی – معلم فنی مواد (تمام گرایش‌ها)
کاردانی صنایع چوب – کاردانی علمی_کاربرد‌ی صنایع چوب – کاردانی استخراج معاد ن غیر ذغال سنگ – کاردان فنی عملیات پتروشیمی
معلم فنی عمران (تمام گرایش‌ها) – کاردانی علمی_کاربرد‌ی صنایع چاپ – کاردانی شیمی مواد پر انرژی